Mons Salve Regina
(łac. Mons - wzgórze, Salve Regina - Witaj Królowo)


Kopiec - kurhan, wzniesiony na Krakowskim Przedmieściu w Sandomierzu i pochodzący przypuszczalnie z VIII wieku. Ze wzgórzem tym wiąże się szereg podań i legend. Aleksander Patkowski w pracy "Stary Sandomierz" pisze, że kurhan ten stoi na tzw. Kątach vel Kęcinach, w pobliżu pola zwanego Wołyńcem. Jerzy Gąssowski uważa, że nazwa pola, na którym stoi kopiec (Kąty) wiąże się z pojęciem kąta, pojęciem równoznacznym domostwu, jak również oznaczającym świątynię pogańską. W świetle jednej z legend ma się tu znajdować kurhan grzebalny, usypany ponad stosem ciałopalnym (przypuszczalnie ze zwłokami założyciela osady) na wzór kopca Krakusa w Krakowie. Kurhan w Sandomierzu należy do tej samej grupy kurhanów, o tym samym charakterze ziemnych napisów i sposobie posadowienia co i kopiec Krakusa w Krakowie.


MAPKA - czyli jak dotrzeć na wzgórze???